Cart 0

MENU

Obchodní podmínky

JAK NAKUPOVAT?

Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na ikonku s textem dát do košíku v detailu každé položky, dále můžete pokračovat ve výběru. Po ukončení výběru klikněte na Nákupní košík. Košík můžete buď vysypat nebo přejít k  pokladně. Zvolte prosím způsob platby a potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku. Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, Vám přijde potvrzovací zpráva (automatická kopie objednávky).


V případě, že si zvolíte platbu předem na účet, Vám bude zaslán e-mail s číslem účtu a variabilním symbolem. Při zvolené platbě předem, čekáme na Vaši platbu 5 pracovních dní. V případě dobírky budete informovováni o zpracování objednávky.

1. Preambule

    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.vseprooslavy.cz, který je provozován Ing. Nicol Mostecká, IČ:88348024, se sídlem Teplická 1671/1, Litoměřice. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Ing. Nicol Mostecká, IČ:88348024, se sídlem Teplická 1671/1, Litoměřice (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí.

    Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

1. Prodávající

    Prodávajícím je Ing. Nicol Mostecká, IČ:88348024, se sídlem Teplická 1671/1, Litoměřice.

2. Kupující

    Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

    Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a Strana: 1/7 Ing. Nicol Mostecká www.vseprooslavy.cz osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

    Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Spotřebitelská Smlouva

    Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající. 3. Zpracování osobních údajů Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Objednat ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu.

    Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese vseprooslavy@seznam.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

    Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu, popř. telefonicky. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou Kupujícího spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

    Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.     

    Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 2. let ode dne jejího podpisu.

5.  Cena a platba

    Nabídka cen uváděných na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného.

    Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem.

   Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

dobírka

platba předem bankovním převodem

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

    Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 7 dnů.

    V běžných případech zboží expedujeme do 2 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. 

    Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

         Zásilkovna
         Česká pošta

    V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

    V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

7. Záruka a servis

     Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

    Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura). V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

8. Reklamační řád

    V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva: v případě vady odstranitelné:

      a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

      b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

      c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady neodstranitelné:

      d.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

     e.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.     

    Reklamace se nevztahují na případy: vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof

9. Ukončení Smlouvy

    Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

    Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kuní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

    Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

    Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Litoměřicích pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi.

    Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Litoměřicích. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2018 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších. 

 

Původ zboží: PRC

    V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na

                                      vseprooslavy@seznam.cz

 

SPRÁVA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) stanoví, jak Ing. Nicol Mostecká se sídlem Teplická 1671/1, Litoměřice, 41201, IČ 88348024 chrání a užívá veškeré informace získané prostřednictvím webového rozhraní www.vseprooslavy.cz (dále jen „Webové rozhraní“).

Všechny poskytnuté informace používá Ing. Nicol Mostecká, www.vseprooslavy.cz pouze v souladu s těmito Zásadami. Ochrana osobních dat je pro nás velmi důležitá, proto prosíme o pozorné seznámení s obsahem níže uvedených podmínek, jež informují o nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících právech a povinnostech.

Poskytnutím osobních údajů nám dáváte souhlas se zpracováním a správou údajů. Účel a použití údajů vysvětlujeme níže.

Správce osobních údajů

Ing. Nicol Mostecká se sídlem Teplická 1671/1, Litoměřice, 41201, 

        IČ 88348024 

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace, které vás mohou identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji se rozumí zejména (ne výhradně):

 • Identifikační údaje

např. jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, přihlašovací údaje do uživatelského účtu

 • Kontaktní údaje

např. e-mailová adresa, mobilní telefonní číslo, pracovní telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, způsob úhrady, bankovní spojení

 • Další údaje

IP adresa, typ zařízení, prohlížeče a operačního systému, informace získání ze souborů cookies

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými zdroji Evropské unie. Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem EU.

K čemu nám slouží získané informace?

Osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednání zboží či zřízení uživatelského účtu, máme bez vašeho výslovného souhlasu právo zpracovávat výlučně za účelem plnění smlouvy, kterým se rozumí dodání zboží. V případě, že jste zboží neobjednali a pouze si zřídili uživatelský účet, můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat osobní údaje výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu. Rovněž máme právo zpracovávat tyto údaje v rámci plnění našich zákonem stanovených povinností, např. povinnosti evidenční apod.

Získané informace nám umožní co nejefektivnější využít obsah Webového rozhraní, zajistit plnění smlouvy, komunikovat s vámi za účelem průzkumu trhu, na vaši e-mailovou adresu zaslat v případě udělení souhlasu obchodní sdělení, nabídku našich služeb a zboží (zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli odmítnout), k internímu vedení záznamů, možnosti oznámit vám změny našich služeb a dalším.

Doba využití osobních údajů

Vaše osobní údaje užíváme jen po dobu plnění smlouvy a právních povinností. Pokud nám dáte souhlas se zpracováním osobních údajů či užíváme vaši e-mailovou adresu pro zaslání obchodních sdělení, údaje jsou využívány po dobu fungování Webového rozhraní.

Jak spravujeme, zpracováváme a komu předáváme vaše osobní údaje?

Pro bezpečnou správu osobních údajů zabezpečujeme Webové rozhraní a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, rozšiřování či pozměňování vašich osobních údajů i proti přístupu neoprávněných osob.

V případě, že nakupujete bez registrace, tj. bez vytvoření uživatelského účtu, jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem dokončení objednávky a jejího vyřízení (předání objednávky dopravci).

Poskytnete-li nám osobní údaje v rámci vytvoření uživatelského účtu, berete tak na vědomí, že budeme zpracovávat vámi sdělené údaje a informace ve vašem uživatelském účtu (historii objednávek a další s tím spojené informace). Pokud nám udělíte souhlas, budeme dále vyhodnocovat vaše uživatelské chování, abychom mohli zobrazovat obsah upravený přímo pro vás. V případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení vám budeme zasílat newslettery, z jejich odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout externím společnostem, např. ke službám daňového poradce, účetního, externí firmy zajišťující marketing, společnostem zajišťujícím přepravu a doručení, poskytovatelům IT hostingu a údržby a dalším zpracovatelům osobních údajů, kteří pro nás pracují a se kterými máme uzavřenou odpovídající smlouvu. Pokud chcete vědět, kdo konkrétně vaše údaje zpracovává, poskytneme vám odpověď na základě dotazu.

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů vás informujeme o příslušných právních předpisech, tedy o:

 • Právu přístupu k osobním údajům (možnost požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů a za jakým účelem je zpracováváme)
 • Právu na opravu osobních údajů (na vaši žádost opravíme nepřesné údaje a/nebo doplníme neúplné údaje)
 • Právu odvolat souhlas (jestliže zpracováváme vaše osobní údaje pouze na základě vašeho souhlasu, tedy bez jiného zákonného důvodu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu vseprooslavy@seznam.cz, písemně formou dopisu na naši adresu či jiným způsobem)
 • Právu na výmaz neboli Právu být zapomenut (právo požadovat smazání vašich osobních údajů)
 • Právu na omezení zpracování osobních údajů (právo požadovat omezení vašich osobních údajů)
 • Právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů (můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu)
 • Právu na přenositelnost údajů (právo požadovat osobní údaje, které jste nám poskytli)

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů, požadované informace vám bezodkladně poskytneme. Pokud nebudete spokojeni, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu zpracování osobních údajů, který dohlíží na ochranu osobních údajů. Kdykoli se můžete na Úřad ochrany pro zpracování osobních údajů obrátit přímo.

Zavazujeme se zajistit bezpečnost vašich dat, proto jsme zavedli vhodné postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které v rámci Webového rozhraní shromažďujeme. Poskytnuté informace schraňujeme na našich zabezpečených serverech.

Soubory cookies

Pojmem cookie se rozumí malý textový soubor ukládaný do počítače nebo jiného zařízení každého zákazníka Webového rozhraní. Cookies nám umožňují sběr informací o konkrétním prohlížeči, užití služeb (odkud uživatel přišel, jaký obsah si na Webovém rozhraní prohlíží, jaká je IP adresa terminálu apod.). Díky cookies si Webové rozhraní na určitou dobu zapamatuje vaše preference a úkony, které jste v rámci něj provedli, a my jsme tak schopni měřit návštěvnost a zobrazovat vám jakožto uživateli pouze relevantní reklamy. Cookies zjednodušují procházení webu, jakmile se na web opětovně vrátíte, díky cookies mohou být dříve zadané informace načteny, abyste mohli snadněji a rychleji využívat všechny funkce. Soubory cookies relace v počítači po zavření prohlížeče nezůstávají, trvalé soubory cookies zůstávají v počítači, dokud je neodstraníte nebo neskončí jejich platnost. Soubory cookies neumožňují identifikovat konkrétní osobu (jejich prostřednictvím nelze zjistit jméno, e-mailové adresy apod.).

Používání souborů cookies slouží k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Díky nasbíraným informacím můžeme vytvořit detailní analýzu, na jejímž základě jsme vám jakožto uživatelům schopni poskytovat kvalitnější služby.

Zpracovatelé osobních údajů

K osobním údajům má přístup správce, jeho zaměstnanci a případně také smluvní zpracovatelé. Zpracovatelem osobních údajů se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje. Od správce se zpracovatel liší tím, že v rámci činnosti pro správce může provádět jen takové zpracovatelské operace, kterými jej správce pověří nebo vyplývají z činnosti, pro kterou byl zpracovatel správcem pověřen.

Přehled zpracovatelů osobních údajů vám poskytneme na základě dotazu.


 

Created by . at 22.07.2023

Doprava a platba

Platba bankovním převodem na účet:

Objednávku lze zaplatit bankovním převodem.

Objednávku odesíláme do 24 hodin od přijetí platby na náš účet: 670100-2209375048/6210 mBank. Počítejte prosím s 1-2 pracovními dny pro mezibankovní převod. 

Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky.

 

Platba dobírkou:

Objednávku je také možné zaplatit až při převzetí. Buďto platební kartou nebo v hotovosti (dle zvolené pobočky Zásilkovny, Alzaboxu...).
 


Doprava

Objednávku Vám můžeme doručit po celé České republice.

 

Zásilkovna na pobočku:

Nechte si doručit objednávku na Vámi zvolenou pobočku po celé České republice.

Objednávku odesíláme do 24 hodin od přijetí platby na pobočky Zásilkovny, Alzaboxu

Cena této dopravní metody je 90 Kč 

Doprava České pošty na území ČR:
 

Doporučené psaní ekonomické  90 Kč
(zásilky do maximálního rozměru 50 × 35 × 5 cm a do 1kg)
 

 

 


 


 

Created by . at 22.07.2023

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“), jak je uvedeno níže, a jejích zařazením do databáze společnosti Ing. Nicol Mostecká, se sídlem v Teplická 1671/1, Litoměřice, IČO: 88348024, registrované u Městského úřadu Litoměřice (dále jen „Prodávající“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účelem mojí evidence, jako zákazníka Prodávajícího při objednání zboží Prodávajícího prostřednictvím uživatelského účtu.

Zpracovávané osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, mobilní telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, způsob úhrady, bankovní spojení


Osobní údaje jsou získávány na základě vyplnění formuláře na webové stránce Prodávajícího při registraci uživatelského účtu.

Tento souhlas uděluji jako plně svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem uděluji dobrovolně, a to na dobu do odvolání mého souhlasu, nejdéle však na dobu 5 let. 

Prodávající neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje na základě tohoto souhlasu třetí osobě bez mého souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. Beru na vědomí, že Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím webové stránky Prodávajícího, zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu Prodávajícího, e-mail: vseprooslavy@seznam.cz, nebo zasláním na adresu Prodávajícího: Ing. Nicol Mostecká, Teplická 1671/1, Litoměřice, 412 01.  Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu.  

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a Prodávající je povinen mi ji poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
 • požadovat od Prodávajícího vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud zjistím nebo se domnívám, že Prodávající provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování;
 • se svými oprávněnými žádostmi se obracet na Prodávajícího, a pokud jim Prodávající nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však mohu obrátit i přímo;
 • žádat Prodávajícího o aktualizaci svých osobních údajů;
 • na zapomnění, poté co souhlas byl odvolán, jakož i právo na omezení, opravu a přístup;
 • žádat Prodávajícího o výmaz, nebo pseudonymizaci svých osobních údajů.


Prodávající a jeho pověřence pro ochranu osobních údajů lze v souvislosti s výše uvedeným kontaktovat:

 • na adrese: Ing. Nicol Mostecká, Teplická 1671/1, Litoměřice, 412 01
 • e-mail: vseprooslavy@seznam.cz
 • telefon: 777 337 131

Created by . at 21.08.2023

KontaktIng. Nicol Mostecká
Teplická 1671/1, Litoměřice 
 IČO: 88348024 

vseprooslavy@seznam.cz

+420 777 337 131

 

 

Created by . at 21.08.2023

Created by Flexumshop logo FlexumShop.com